Vergoeding

 

De behandeling van psychische klachten door een vrijgevestigd
zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de
Zorgverzekeringswet, mits er een DSM-stoornis wordt vastgesteld, die onder de verzekerde zorg valt en er een verwijsbrief van de huisarts is.
Uw zorgverzerkaar brengt u wel uw eigen risico in rekening.

Ik heb met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. 

Voor behandelingen van jongeren onder de 18 jaar heb ik geen contracten afgesloten en komen daardoor niet voor vergoeding in aanmerking.

De rekeningen worden naar uw zorgverzekeraar opgestuurd nadat de activiteiten (zorgprestaties) plaats hebben gevonden. Dit kunt u terugvinden op uw rekening.

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Dit is een bekostiging op basis van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten. Uw zorgverlener legt na de intake een zorgvraagtypering vast. Deze zorgvraagtypering vindt u ook terug op uw rekening. 


Niet verzekerde zorg
In 2014 zijn er een aantal klachten waarvan de behandeling niet meer vergoed wordt vanuit het basispakket. Deze behandelingen worden aangeduid met de term “niet verzekerde zorg”. Enkele regels over de niet verzekerde zorg:

  • Klachten die niet voorkomen in de DSM V komen niet voor vergoeding in aanmerking
  • Sommige klachten die wel in de DSM V worden genoemd, zoals partner – relatie problemen, rouw en aanpassingsstoornissen worden ook niet vergoed.
  • Er zijn uitzonderingen van toepassing. Heeft een persoon een depressieve stoornis en is deze niet te behandelen zonder eerst relatieproblemen te behandelen, dan kan de behandeling van het relatieprobleem wel vergoed worden.

Het tarief voor niet verzekerde zorg bedraagt €114,--

Voor het melden van klachten over uw zorgverzekering kunt u terecht bij Meldpunt Consument & Zorg op www.npcf.nl

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) dient u zelf te betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show' meer. Er wordt daarvoor een bedrag van € 75,00 bij u in rekening gebracht.
 Betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3 De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtin¬gen te voldoen.

Artikel 5 Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de patiënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de patiënt in rekening gebracht.

Artikel 6 Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso¬kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8 Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.